E-Shop » Obchodní podmínky...

Obchodní podmínky...

Dodací podmínky:

Objednávky přijaté do 10.00 hodin jsou expedovány tentýž den (kromě So, Ne, svátků) a doručeny následující den přepravní společností GEIS Global Logistic. Pokud objednané zboží není skladem, budeme Vás informovat o termínu dodání. Originál daňového dokladu (faktura), Vám bude doručen společně se zásilkou. Při objednávce zboží do částky 5.000,-Kč včetně DPH k zásilce účtujeme expediční náklady 125,- Kč bez DPH. U objednávek nad 5.000,-Kč expediční náklady neúčtujeme.

NÁKUPNÍ ŘÁD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hifiauto.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, za předpokladu zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.hifiauto.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. REKLAMACE

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.hifiauto.cz a právním řádem platným v ČR. Záruční doba na spotřební zboží platí dle zákona 24 měsíců
b) Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech .
c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese hifiauto@hifiauto.cz.
d) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu a s veškerým příslušenstvím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce (viz. článek 2b nákupního řádu). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu , na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

(stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou)
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu hifiauto.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 12. října 2006. Změny řádu vyhrazeny.

iOttie Easy One Touch
Vaše cena: 550,00 Kč
SAMSUNG - univerzální držák
Vaše cena: 510,00 Kč
Položek: 0
Celková cena: 0,00 Kč
Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování či šíření obsahu bez souhlasu vlastníka a provozovatele je přísně zakázáno. © 2009 AXISPRO s.r.o.
Redakční systém a internetový obchod Business Route